osrodekneurorehabilitacji.pl

ośrodek neurorehabilitacji w lublinie

Monitoring

Ośrodek Neurorehabilitacji w Turce

Monitoring – Klauzula Informacyjna
I. Obowiązek informacyjny realizowany jest przez Ośrodek Neurorehabilitacji poprzez:
1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego: www.osrodekneurorehabilitacji.pl
2. Swobodny dostęp do wymaganych informacji w rejestracji.
II. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Ośrodek Neurorehabilitacji ul. Klonowa 33, 20-258 Turka
2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
W siedzibie Administratora pod adresem: Ośrodek Neurorehabilitacji ul. Klonowa 33, 20-258 Turka
Pod adresem e-mail sekretariat@osrodekneurorehabilitacji.pl
III. Cele i podstawa prawna przetwarzania
1. Przetwarzanie danych osobowych do celów:
1. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka
2. Zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie Ośrodka
3. Dowodowych, dla udokumentowania niepożądanych zdarzeń lub niedozwolonych zachowań na terenie Ośrodka
4. Informacyjnych i prewencyjnych.
2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d) i e), art. 222 kodeksu pracy:
3. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
1. Administrator.
2. Pracownicy/współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia.
3. Podmioty świadczącym usługi na rzecz administratora w zakresie ochrony osób i mienia na podstawie udzielonego upoważnienia.
4. Podmioty i organy uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
V. Źródła pozyskania danych osobowych:
1. Rejestracja obrazu poprzez monitoring wizyjny obejmujący obszar:
2. Kamery video są zainstalowane i oznakowane w rogach wszystkich ogólno dostęponych pomieszczeniach OŚRODKA NEUROREHABILITACJI
3. Kamery video są zainstalowane na zewnątrz obiektu OŚRODKA NEUROREHABILITACJI
VI. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku:
VII. W przypadku, w którym zarejestrowane za pomocą monitoringu dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięta została wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 9 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
3. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie OŚRODKA NEUROREHABILITACJI
4. Na OŚRODKA NEUROREHABILITACJI znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
6. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.
7. Cele, zakres oraz zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego zostały określone w regulaminie monitoringu wizyjnego NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o.
VIII. Monitoring będzie prowadzony z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracowników, zgodnie z art. 111 K. P.